Portal thesis

The dart-europe e-theses Portal

portal thesis

Thesis work student Portal

7 12 Kapitola 3 Architektury odolné proti poruchám V předchozí kapitole jsme si obecně popsali problémy současného řešení práce s architekturami odolných proti poruchám. V této kapitole se tedy podrobněji zaměříme na teorii, která je důležitá pro pochopení funkčnosti programů, které budou v základu obsluhovány. Uvedeme metody, které zajišťují rezistenci proti chybám, jež se mohou v navržených architekturách vyskytovat. Taktéž se obeznámíme i s dostupnými nástroji pro generování hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám, tzv. Tyto nástroje budou později tvořit programy, které poslouží jako vhodné jádro černých skříněk, se kterými bude ve výsledku uživatel přicházet do styku. 3.1 Metody pro zajištění odolnosti architektury termín spolehlivost se zabývá pravděpodobností, zda se systém v daném čase porouchá, což znamená, že výstupy systému nebudou správné. Avšak poruchy, které výstupy negativně ovlivňují, jsou v elektrotechnice velmi častým jevem. Při navrhování odolné architektury je potřeba s nimi počítat.

Student theses - diva portal

Z takto 6 11 definovaných kroků by pak mohl být složen celý projekt a uživatel by již pouze pracoval v rámci tohoto projektu, který by již bylo snadné vizualizovat na ploše. Ztratily by se tedy problémy s těžkou orientací v mnoha navzájem propojených krocích a předávání souborů z jednoho kroku do druhého by mohl obstarávat program. Tohoto cíle lze dosáhnout, pokud definici jediného kroku rozdělíme na sled několika základních úkolů. Prvním z nich bude vložení spustitelného nástroje do systému, případně hned několika nástrojů, na sobě přímo závislých. Závěrečným úkolem by pak měla být identifikace důležitých parametrů, které tento nový nástroj očekává obama na svém vstupu, případně jakého typu tyto parametry jsou. Takto definovaný krok by měl být nyní hotov a připraven k použití již jako ona černá skříňka. Pokud budeme mít tento definovaný krok, pak jej můžeme spojit s libovolným dalším krokem a tím propojit celou sadu nástrojů v rámci uživatelova projektu. Takto definované kroky je možné jednoduše sdílet s ostatními uživateli, kteří mohou schéma propojení kroků definovat odlišně a tím lépe postihnout potřeby jejich projektů. Pokud tedy navrhneme takovýto systém, pak je potřeba rovněž rozmyslet možnosti jeho přenositelnosti. Hlavní výhodou by se měla stát abstrakce jednotlivých nástrojů a následné jednoduché sdílení těchto postupů. Nabízí se tedy možnost spojit tyto výhody s výhodami webového portálu a umožnit přístup k tomuto systému kdekoli na základě přístupových práv rozdílných skupin philippine uživatelů.

Tento problém se healthy dá řešit mnoha způsoby. Jedním z nich je napsat pro konkrétní příklad také skript, který všechnu práci obstará za nás. Ovšem každá změna v nástroji vyžaduje novou kontrolu celého takového systému. Dalším problémem současného řešení je distribuce vývojových nástrojů. Každý nástroj může být silně specifický a návrháři takového nástroje nic nebrání si vymyslet vlastní popis vstupu či výstupu. Tento efekt má za následek to, že pokud budeme chtít používat cizí nástroj, pro který není připraveno univerzální rozhraní, budeme muset vše vytvořit. To je ovšem časově náročné, a pokud budeme chtít náš nástroj rozšířit mezi ostatní uživatele, musíme být schopni jim to nějak ulehčit. 2.2 možnosti změny při zamyšlení nad danou situací přicházíme k poznatku, že by bylo vhodné každý nástroj zabalit do takzvané černé skříňky, která by tvořila samostatný krok v celém projektu. Tato černá skříňka, tvořící krok projektu by pak mohla mít jednotný vstup i výstup a ve výsledném systému by se s ní dalo pracovat jako s jakýmkoli jiným nástrojem.

portal thesis

Master s Thesis Portal a bowl of suja

Vezmeme v úvahu dosavadní dostupná řešení a podíváme se na způsoby, kterými se lze v dalších kapitolách ubírat. 2.1 současné možnosti vývoje představme si situaci, kdy máme k dispozici popis architektury v libovolném formátu a mnoho nástrojů od různých autorů pro převod či modifikace této architektury. Tyto nástroje se postupem času razantně mění a pokaždé, když se objeví nová technologie, či se nepatrně změní postupy, je nástroj výrazně upraven, či nahrazen report nějakým novým s naprosto jiným vstupním a výstupním rozhraním. Pokud máme sadu nástrojů od jediného autora, můžeme předpokládat, že vstupní a výstupní formáty budou stejné a není problém popis naší architektury přizpůsobit požadavkům nástrojů. Ovšem pokud budeme chtít používat nástroje od různých autorů, jen těžko je všechny donutíme, aby na vstupu očekávali námi zadaný formát. V této situaci nezbývá nic jiného, než pro každý z používaných nástrojů vytvořit i konvertor vstupního či výstupního formátu. A tak vzniká další práce navíc. Nehledě na to, že pokud budeme používat více samostatných nástrojů, pokaždé musíme jejich výstup přivést na vstup dalšího nástroje.

Následně také možnost efektivně používat a sdílet vytvořené nástroje, které tyto problematiky řeší. Námět pro vznik tohoto portálu je popsán v druhé kapitole této práce. Třetí kapitola je věnována architekturám odolným proti poruchám a kapitola čtvrtá popisuje analýzu a specifikaci celého systému. Následný návrh systému je uveden v kapitole páté, na kterou volně navazuje kapitola šestá, představující průběh a problémy implementace. V sedmé kapitole jsou zveřejněny parametry testování systému společně s instrukcemi pro práci s implementovaným systémem. Závěr, tvořící osmou a závěrečnou kapitolu shrnuje získané poznatky a je taktéž zaměřen na pohled dalšího vývoje směrem k diplomové práci. 5 10 Kapitola 2 Námět pro vznik portálu v předchozí kapitole byly uvedeny širší souvislosti práce v reálném světě. V této kapitole se zaměříme na důvody, které podněcují k tvorbě tohoto systému.

Student Portal - thesis preparation, submission and examination

portal thesis

Master s Thesis Portal faculty of Psychology and Educational

Zde se však potýkáme se zvýšenými nároky na zdroj obvodu a zvýšenou spotřebou energie, což nemusí být vždy přijatelný faktor. Pokud vyvíjíme systém odolný proti poruchám, setkáváme se dále s vyšími nároky na návrh řízení a testování obvodu, proto je vhodné stále zkoumat další metody testování obvodu a metody pro návrh systémů odolných proti poruchám. V rámci výzkumných aktivit na vysokém učení technickém v brně byla navržena kompletní metodologie pro tvorbu systémů se zvýšenou spolehlivostí využívající techniky odolnosti proti poruchám založené na bázi obvodů fpga. Pro zvyšování odolnosti systému proti poruchám se doposud nejčastěji využívaly techniky tmr a duplex nebo bezpečnostní kódy. Hlídací obvody being mezi těmito technikami nenašly příliš velké použití. To se však mění s návrhem nové metodologie, která se opírá o trade využití hlídacích obvodů v různých architekturách odolných proti poruchám.

Nejnižší vrstvu výzkumu tvorby ft systémů tvoří metodologie založená na automatizovaném vytváření hlídacích obvodů pro testování správnosti komunikačních protokolů. Hlavním cílem je vyvinout portál, který nabídne možnost jednoduchého vytváření projektů za pomoci již přednastavených bloků s libovolným nástrojem. Výhodou by pak měla být jednoduchost zpracování, kdy uživatel zadá pouze vstupní soubory a vybere bloky, 4 9 které mají tyto soubory zpracovávat. Motivací této práce je, aby výsledek projektu byl vždy úplný a uživatel již nemusel hledat další nástroj na následné zpracování. Výhodou takového komplexního webového portálu pak je nejen rychlý a univerzální přístup k projektu, ale také možnost vytvoření projektu bez hlubších znalostí problematiky popsané v dalších kapitolách.

5 Obsah 1 úvod 4 2 Námět pro vznik portálu současné možnosti vývoje možnosti změny Architektury odolné proti poruchám Metody pro zajištění odolnosti architektury tmr duplex Hlídací obvody Aplikace hlídacích obvodů dostupné nástroje pro tvorbu ft systému Analýza a specifikace požadovaného systému účel aplikace Shromažďování. To tvrdí jeden z murphyho zákonů a každý z nás má jistě dostatek důkazů o tom, že to platí pro každý obor lidské činnosti. Zůstává jen otázkou kdy. V roce 1991 bylo v perském zálivu zabito 28 lidí a 97 zraněno díky drobné chybě. Řídicí systém obraných raket Patriot pracoval bez přestávky více než 100 hodin, na což nebyl testován. Při zaokrouhlování hodin během ukládání do paměti došlo k poměrně malé odchylce oproti reálnému času.


Díky tomu však radar hledal střelu při útoku téměř o 700 metrů dál, než skutečně byla, a systém neměl šanci uspět při obraně vojenské základny. V dnešní době je náš civilizovaný život závislý na strojích všeho druhu. Ať už jsou to stroje mechanické, či elektrické, spoléháme na ně natolik, že v případě jejich poruchy dochází ke ztrátě financí, poškození životního prostředí nebo při nejhorším ke ztrátám na životech. Mělo by tedy být samozřejmostí, že spolehlivost dostatečně zajistíme, ale děje se tak i v případě elektronických součástek, které jsou základním kamenem dnes již většiny zařízení? Návrh spolehlivého systému je věcí poměrně složitou, a tak stále ještě výsledná spolehlivost záleží hlavně na financích. Spolehlivost spolu s odolností proti poruchám (Fault Tolerant FT) tvoří významnou kapitolu při navrhování číslicových obvodů. V praxi se běžně používá pro zlepšení spolehlivosti systému replikace funkčních jednotek a následné vyhodnocování paralelně zpracovaných výstupů.

Welcome to the Theses Canada portal - library and Archives Canada

Keywords Web portal, checker design, fault tolerant system, dependibality, php, nette, jquery, graphviz, c/C. Citace petr essay poupě: Webový portál pro aplikaci metodik pro zvyšování spolehlivosti, diplomová práce, brno, fit vut v brně, 2012 4 Webový portál pro aplikaci metodik pro zvyšování spolehlivosti Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením pana Ing. Lukáše mičulky petr poupě. Května 2012 Poděkování mé poděkování patří ing. Lukáši mičulkovi za přínosné konzultace problémů a především mé rodině short za podporu při studiu. C Petr poupě, tato práce vznikla jako školní dílo na vysokém učení technickém v brně, fakultě informačních technologií. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění autorem je nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů.

portal thesis

Tato realizace je pak součástí práce. Abstract This master s thesis deals karl with the development of web portal for the application of fault tolerant methodologies. It introduces the issue of fault tolerant systems and analyze system requirements, that have users working in this field. It describes the development cycle from analysis and specification of application system design through to implementation and testing part. More thoroughly it is focusing above design portal that provides a comprehensive and versatile solution to the problem that leads to the final implementation of this portal. This realization is part of the thesis. Klíčová slova webový portál, hlídací obvod, systém odolný proti poruchám, spolehlivost, php, nette, jquery, graphviz, c/C.

author focuses on a concrete mission of the service and a proposal of a tools for differentiation of the portal m including a marketing mix with anticipated results of the application. The work tries this way to describe a development of the market of the automotive advertising servers generally with an emphasis on the market leader - portal. 1 vysoké učení technické v brně brno university of technology fakulta informačních technologií ústav počítačových systémů faculty of information technology department of computer systems webový portál pro aplikaci metodik pro zvyšování spolehlivosti diplomová práce mastehesis autor práce author. Petr poupě brno 2012 2 vysoké učení technické v brně brno university of technology fakulta informačních technologií ústav počítačových systémů faculty of information technology department of computer systems webový portál pro aplikaci metodik pro zvyšování spolehlivosti web portal for fault tolerant methodology application diplomová práce. Lukáš mičulka brno 2012 3 Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojem webového portálu pro aplikaci metodik pro zvýšení spolehlivosti. Uvádí do problematiky systémů odolných proti poruchám a analyzuje požadavky na systém, které mají uživatelé pracující v tomto oboru. Popisuje cyklus vývoje od analýzy a specifikace aplikace přes návrh systému až po část implementace a testování. Detailněji se zaměřuje na návrh portálu, který nabízí komplexní a univerzální řešení problému, které vede k výsledné realizaci tohoto portálu.

Knowledge of common spatio-temporal data formats and Web technologies such as javascript and/or php. Knowledge of Linked Data technologies is an advantage, but can also be acquired during the thesis development. Contact : Christoph Stasch, simon Scheider, edzer Pebesma). Abstract, tato diplomová práce se ve své teoretické části zaměřuje na popis metod a pracovních hypotéz, kterým je věnován prostor v praktické části práce. Tato část práce se také zabývá popisem obchodních modelů jednotlivých automobilových inzertních portálů na českém trhu a přibližuje postavení na trhu mezi jednotlivými konkurenty. V projektové části práce se autor zaměřuje na konkrétní poslání služby a návrh nástrojů pro odlišení portálu m včetně marketingového mixu s předpokládanými výsledky aplikace. Práce se tak snaží postihnou vývoj trhu automobilových inzertních serverů obecně s důrazem na tržního vůdce - portál from m cs scription. Abstract-translated, this diploma work focuses in its theoretical part on a description of methods and work hypothesis, for which there is room devoted in a practical part, too.

Hku scholars Hub: search

Our colleagues at the spatio-temporal modelling lab offer an MSc thesis on a linked Open Data portal for annotating statistical surgery datasets: The statistical datasets currently available in the web often lack important information such as descriptions where the spatial coordinates can be found, which spatial. In order to enable automated integration of this information in statistical software and hence to ensure meaningful analysis, the missing information should be queried from data providers or users and needs to be made accessible in the web in a structured way. The student will work on a website that allows users to upload links to datasets available in the web and add descriptions to these datasets. Useful description items need to be identified and existing methods for annotating spatio-temporal datasets need to be analysed. The dataset descriptions will be made accessible in the web as Linked Open Data. To illustrate usage of the descriptions in statistical software, the sparql r package will be used to retrieve the descriptions and automatically import the annotated dataset. Required skills : Interest in spatial statistical analysis.


portal thesis
All products 52 articles
Accepted pg thesis Based Award Papers Post Graduate Thesis Based Award Paper paper, postgraduate thesis based award paper, free. bachelor's thesis defense: Webový portál pro procesní komunitu theses on a related topic Bachelor's thesis defense: Webový portál pro. bachelor's thesis defense: Renesanční kamenný portál jižního hospodářského křídla při zámku v bučovicích Theses on a related topic.

4 Comment

  1. systems Webový, portál, pro aplikaci metodik pro zvyšování Spolehlivosti diplomová práce master. Thesis, autor Práce author. Diploma and Bachelors thesis výloh a portálů doporučujeme použít folie pro venkovní použití, v případě, že je výloha vystavena přímému. colleagues at the spatio-temporal modelling lab offer an MSc thesis on a linked Open Data portal for annotating statistical datasets.

  2. Díky službě náhradní díly autopes hledá za vás koupíte váhu vzduchu na lancia. Thesis v co nejkratším čase a za co nejlepší cenu. Díky službě náhradní díly autopes hledá za vás koupíte výfuk na lancia. náhradní díly autopes hledá za vás koupíte nádržku, nádobku ostřikovačů na lancia.

  3. and Cartography / geographical Cartography and geoinformatics Master's thesis defence: Internetový portál kartografických znalostí. How to tackle thesis : Public-Private partnerships in the master thesis public private partnership. Master thesis public private.

  4. Find Or Write a uofT, thesis - theses and Dissertations in the Sciences - research guides at University of Toronto. The main objective of the project is to be a collaborative site between public health academic institutions, offering a holistic view. on a related topic Master's thesis defence: Poradenský portál pro integrovaný systém nakládání s odpady theses on a related topic.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*